استقرار

لیست فعالیتهایی که قبل از استقرار باید انجام گردد:

هر طرح فناور قبل از استقرار در مرکز رشد لازم است که نسبت به تکمیل و ارائه فرمهای ذیل اقدام نماید

 • مراجعه به مرکز رشد پذیرش شده مطابق با مصوبات شورای مرکز رشد و ارائه نامه پذیرش طرح.
 • ارائه کپی مدارک و یا فایل اسکن مدارک ثبت شرکت، مدرک تحصیلی، کپی کارت ملی و شناسنامه اعضاء به همراه یک قطعه عکس
 • ارائه لوگوی شرکت
 • ارائه فیلم یا عکس از نمونه محصول
 • ارائه کپی و یا فایل اسکن مدارک ثبت اختراع و جواز تاسیس در صورت وجود
 • تکمیل فرم لیست اعضاء
 • تکمیل فرم ثبت کارکنان واحدهای مستقر در سامانه حضور و غیاب پارک
 • تکمیل فرم رصد
 • تهیه سفته سی میلیون ریالی به منظور تضمین استقرار
 • ارائه گواهینامه عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد در صورت نیاز

 

توجه:

 • جهت نامه نگاری با مرکز رشد و پارک حتماً از سربرگ نمونه تأیید شده ضمیمه استفاده نمایید.
 • به منظور ارائه گزارش عملکرد از فرمت ارائه شده ضمیمه استفاده گردد.