عنوان شرکت:

عنوان شرکت:

عنوان شرکت:

معرفی شرکت:

زمینو بستری برای تولید و انتشار فیلم‌های آموزشی کوتاه‌مدت و دوزبانه مرتبط با کلیه علوم زمین (اعم از زمین‌شناسی، معدن، نفت، کشاورزی، جنگلداری، آب و …) است که سعی دارد تا با تبدیل آموزش‌های دانشگاهی، آموزش‌های کاربردی نرم‌افزار و آموزش‌های سازمانی و صنعتی هم از یک سو تعامل صنعت و دانشگاه را و هم از سوی دیگر تعامل متخصصین و پژوهشگران شاخه‌های گوناگون علوم زمین را در یک محیط برخط با بهای هزینه و زمانی بسیار مناسب فراهم آورد.