از این طرح برای شبیه سازی قطعه های صنعتی در ابعاد کوچک می باشد

نمونه کارها