محصول نهایی نرم افزار تولید تصاویر سی تی اسکن ۴ بعدی است که با دریافت تصاویر سی تی اسکن ۳ بعدی معمول می تواند تصاویر ۴ بعدی تولید کند که این فرآیند می تواند در افزایش دقت درمان تومورهای ریوی و محافظت از ارگان های سالم پیرامون آن مفید واقع شود. این نرم افزار می تواند در مراکز پرتودرمانی فاقد تکنولوژی تصویربرداری ۴ بعدی نصب گردد (تمام مراکز پرتودرمانی کشور در حال حاضر فاقد این تکنولوژی هستند) و در افزایش کیفیت درمان کارآمد باشد.

نمونه کارها