خدمات فناوری واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد شهرستان همدان