با استفاده از این نرم افزار با انجام یک اسکن ساده از پا می توان کلیه انحرافات موجود در کف پارا تشخیص و بر اساس آن نسبت به ساخت کفه های طبی اقدام نمود

نمونه کارها