مالکیت فکری

دفتر خدمات مالیکت فکری

با توجه به لزوم حمایت قوی و موثر از حقوق مالکیت فکری و معنوی جهت ایجاد سرمایه گذاری سالم در تحقیقات و با توجه به لزوم تأیید علمی اختراعات و حمایت از تجاری سازی آنها به عنوان حلقه مفقود چرخه ثبت اختراع در کشور، مرجع مالکیت فکری در پارک علم و فناوری استان همدان با دارا بودن پتانسیل هایی مانند اساتید شاخص دانشگاه در حوزه های تخصصی مختلف به عنوان ارزیاب، شرکت های مشاور در زمینه ثبت اختراع مستقر در پارک و … در حال ارائه خدمات مرتبط با مالکیت فکری می باشد.

 

  • حمایت های دفتردفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری استان همدان
  • آموزش به ارزیاب و داوران
  • آموزش به مخاطبین علاقمند و متقاضیان ثبت اختراع و مالکیت صنعتی
  • اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه ثبت اختراع و مالکیت فکری
  • حمایت از ثبت اختراع ملی و بین المللی
  • مشاوره و راهنمایی به متقاضیان ثبت اختراع ملی و بین المللی
  • کارشناسی ارزیابی علمی اختراعات و ادعای اختراعات واصله از اداره کل مالکیت صنعتی

 

ثبت اظهار نامه اختراع

 

 

لینکهای جستجو ادعای اختراع:
پایگاه اطلاع رسانی اداره مالکیت فکری ،ثبت اختراع وعلائم تجاری

سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

اداره پتنت اروپا

اداره پتنت کانادا

اداره پتنت ژاپن

جستجوی اختراعات آمریکا

جستجوی اختراعات، علائم و طرحهای صنعتی ثبت شده در ایران

جستجوی اختراعات گوگل