در این طرح از طریق پدالهایی که در کف خیابان ها تعبیه گردیده است و حرکت ماشین ها بر روی این پدال ها برق تولید می گردد و وارد سیستم می شود.

نمونه کارها