هشتمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال ۱۳۹۸برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، هشتمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال ۱۳۹۸ به ریاست دکتر محمد حسن مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان و با حضور اعضاء به منظور ارزیابی درخواست استقرار ۵ طرح فناوری پیشرفته در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان و همچنین تبدیل وضعیت  ۱ طرح فناوری مستقر از دوره پیش رشد به دوره رشد، در روز دوشنبه شنبه مورخ ۷ بهمن ماه سال جاری در محل مرکز رشد شهرستان همدان برگزار گردید.

در این جلسه صاحبان ۵ طرح فناورانه، ایده و محصول خود را جهت استقرار، در حضور اعضاء شورای مرکز رشد  معرفی کردند و در نهایت با ارزیابی های صورت پذیرفته، هر ۵ طرح فناوری موفق شدند رای و نظر داوران را جهت استقرار در دوره پیش رشد در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان کسب کنند.

 همچنین ۱ طرح فناوری مستقر نیز، با دفاع از عملکرد خود در راستای اجرایی نمودن ایده خود و تبدیل آن به محصول، موفق شدند با نظر موافق اعضاء شورای مرکز رشد همدان، از دوره پیش رشد به دوره رشد تبدیل وضعیت شود.

اخبار

پارک علم و فناوری همدانشورای مرکز رشدمرکز رشد واحدهای فناور همدان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!