با استفاده از این سیستم در مراکز اداری می توان کلیه وسایل الکترونیکی را کنترل نمود و در زمان مقرر کلیه دستگاههای مورد نظر را از برق جدا و یا متصل نمود.

نمونه کارها