با توجه به پیشرفت تکنولوژی در صنعت برق و رویکرد آن به سمت اتوماسیون هوشمند؛ امروزه سیستم های هوشمند جای سیستم های صنتی را گرفته است.

نمونه کارها