نمایشگاه مجازی محصولات و دستاوردهای شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری همدان

(هفته پژوهش سال ۱۳۹۹ استان همدان)