واحدهای فناور فعال در حوزه صنایع دستی (مستقر در دوره رشد)