زمینه فعالیت موسسات پارک

فناوری اطلاعات و ارتباطات

مکانیک و طراحی صنعتی

کشاورزی، صنایع غذایی و ریست فناوری

شیمی، مواد و نانو

عمران و معماری

صنایع دستی