واحدهای فناور فعال در حوزه عمران و معماری (مستقر در دوره پیش رشد)