برگزاری جلسات شورای مرکز نوآوری اجتماعی استان همدان در سال ۱۳۹۹

جلسات شورای مرکز نوآوری اجتماعی استان همدان، به منظور بررسی و پذیرش ایده های ثبت شده در فراخوان ایده­های کسب و کار نوآورانه در حوزه کارآفرینی اجتماعی و نیز پذیرش ایده های فناوری و اجرای آن در مرکز نوآوری اجتماعی استان همدان با حضور اعضاء شورا، در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.

اولین جلسه شورای مرکز نوآوری اجتماعی استان همدان به ریاست دکتر مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان و با حضور نمایندگان کمیته امداد امام خمینی (ره) در روز یکشنبه مورخ 6 مهرماه برگزار شد و از 17 ایده ثبت­ شده در سامانه مربوطه، 5 ایده در شورا ارائه و اعضاء شورا با پذیرش 1 ایده در مرکز نوآوری اجتماعی استان همدان موافقت کردند.

در دومین جلسه شورای مرکز نوآوری اجتماعی استان همدان که در روز یکشنبه مورخ 20 مهرماه در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید. 4 ایده ثبت شده در فراخوان ایده­های کسب و کار نوآورانه در حوزه کارآفرینی اجتماعی با حضور نمایندگان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی استان همدان به عنوان اعضاء شورا بررسی و با پذیرش 1 ایده در مرکز نوآوری اجتماعی موافقت شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!