370+تعداد واحدها و موسسات فناور
1000+ میلیارد تومانگردش مالی شرکت ها
2700+ نفرکارکنان شرکت‌های مستقر
10تعداد مراکز رشد و نوآوری

آخرین اخبار

_

حمایت ها و خدمات

استقرار

تسهیلات

حمایت های قانونی

بازاریابی و تجاری سازی

نظارت و ارزیابی

آموزش

مشاوره

مالکیت فکری

صدور/تمدید مجوز فناوری

آزمایشگاه های تخصصی