logo-mark-1

خدمات و حمایت ها …

آموزش

بطور کلی هدف از آموزش در پارک  های علم و فناوری کمک به نوآوری­ها و فناوری­های پیشرفته، رقابت پذیر بودن شرکتها و هم افزایی آنها، تقویت صنایع و شرکت های کوچک و متوسط مبتنی برفناوری و نهایتاً توسعه اقتصادی منطقه ای و ملی و گسترش فرهنگ پژوهش، نوآوری و خلاقیت می باشد. و لذا پارک علم و فناوری همدان جهت رسیدن به این هدف، هرساله تقویم آموزش­های کوتاه و بلند مدتی را جهت مخاطبین ذیل تدوین و اجراء می نماید.

  • تقویم آموزشی ویژه هسته ها و واحدهای فناور
  • دوره های آموزشی ویژه کارکنان پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری کشور