logo-mark-1

خدمات و حمایت ها …

دفتر خدمات مالکیت فکری

 

با توجه به لزوم حمایت قوی و موثر از حقوق مالکیت فکری و معنوی جهت ایجاد سرمایه گذاری سالم در تحقیقات و با توجه به لزوم تأیید علمی اختراعات و حمایت از تجاری سازی آنها به عنوان حلقه مفقود چرخه ثبت اختراع در کشور، مرجع مالکیت فکری در پارک علم و فناوری استان همدان با دارا بودن پتانسیل هایی مانند اساتید شاخص دانشگاه در حوزه های تخصصی مختلف به عنوان ارزیاب، شرکت های مشاور در زمینه ثبت اختراع مستقر در پارک و … در حال ارائه خدمات مرتبط با مالکیت فکری می باشد.

logo-mark-1

حمایت های دفتر خدمات مالکیت فکری پارک علم و فناوری همدان

  • آموزش به ارزیاب و داوران
  • آموزش به مخاطبین علاقمند و متقاضیان ثبت اختراع و مالکیت صنعتی
  • اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه ثبت اختراع و مالکیت فکری
  • حمایت از ثبت اختراع ملی و بین المللی
  • مشاوره و راهنمایی به متقاضیان ثبت اختراع ملی و بین المللی
  • کارشناسی ارزیابی علمی اختراعات و ادعای اختراعات واصله از اداره کل مالکیت صنعتی