logo-mark-1

نظارت و ارزیابی …

درخواست تسهیلات

 

پرداخت تسهیلات در سه دوره کانونی، پیش رشد و رشد به ترتیب حداکثر تا سقف ۲۰، ۸۰ و ۵۰۰میلیون ریال پرداخت می گردد.

در مرحله کانونی و پیش رشد تسهیلات به منظور ساخت نمونه اولیه و آزمایشگاهی و انجام آزمایشهای صحیح و خطا به منظور طراحی اولیه از محصول می باشد. مجری طرح می تواند با استفاده از تسهیلات مذکور مواد اولیه و تجهیزات اولیه ساخت را تهیه و شروع به ساخت نماید. لذا بیشتر هزینه ها در حوزه مواد اولیه، استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی می باشد.

در دوره رشد که از مرحله ساخت نمونه اولیه گذشته است تسهیلات بیشتر در حوزه تجاری سازی و آماده سازی شرایط جهت تولید نیمه انبوه محصول و ایجاد شرایط اولیه بازاریابی و عرضه محصول می باشد و شامل هزینه های خرید مواد اولیه، خرید تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی اولیه مورد نیاز، استفاده از خدمات با فناوری بالا، هزینه های نیروی انسانی ، تبلیغات و بازاریابی و …. می باشد.

logo-mark-1

کلیه طرحهای فناور مستقر در مراکز رشد به منظور درخواست جدید تسهیلات ، باید فرایند ذیل را انجام دهند:

 • ارائه درخواست استفاده از تسهیلات پارک با سقف مشخص شده در هر دوره در سربرگ
 • ارائه پیش فاکتور هزینه های تجهیزات مورد نیاز تا سقف مشخص شده در هر دوره
 • تکمیل فرم طرح کسب و کار
 • تکمیل فرم برنامه زمان بندی کلی و جزئی که در آن اهم فعالیتها و ریز تجهیزات و وسایل و امکانات مورد نیاز را با ذکر دقیق هزینه های آنها و برنامه زمانت بندی آنها مطابق فرم تکمیل می نماید.
 • ارائه فرمهای ذکر شده به کارشناس مرکز رشد
 • ارسال فرمهای نهایی به دبیرخانه کارگروه اعتبارات و تسهیلات پارک
 • بررسی در کارگروه اعتبارات و تسهیلات
 • تشکیل پرونده در امور مالی پارک و معرفی به بانک عامل جهت ارائه ضمانتهای مورد نیاز.
 • پرداخت فاز اول تسهیلات

در صورتیکه تسهیلات پرداختی در دو یا سه فاز باشد، پس از پرداخت فاز اول تسهیلات، مجری طرح موظف به انجام مراحل ذیل جهت پرداخت فازهای بعدی تسهیلات می باشد

 • تکمیل فرم گزارش عملکرد که در آن فعالیتهای صورت پذیرفته به همراه ریز هزینه ها و فاکتورهای هزینه شده در فاز اول تسهیلات را ارائه می نمایند.
 • ارائه فرم گزارش عملکرد به کارشناس مرکز رشد
 • بررسی عملکرد در واحد نظارت و ارزیابی پارک
 • برگزاری جلسه ارزیابی با ناظر فنی و تخصصی طرح
 • تکمیل فرم دستور پرداخت فاز دوم تسهیلات طرح
 • پرداخت فاز بعدی تسهیلات