مجید کزازی

رئیس پارک علم و فناوری همدان

دکترای تخصصی حشره شناسی کشاورزی
32569306 (081)
info@hstp.ir
سابقه: 27 سال
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

حمیدرضا زارع ابیانه

معاون فناوری و نوآوری

دکترای آبیاری و زهکشی
32569306 (081) – داخلی 102
h.zare@hstp.ir
سابقه: 30 سال

بهزاد خزائیان

معاون پشتیبانی

دکترای زیست شناسی
32569306 (081) – داخلی 107
b.khazaeian@hstp.ir
سابقه: 31 سال

مجتبی فرهانچی

مدیر امور موسسات

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
32569306 (081) – داخلی 130
m.farhanchi@hstp.ir
سابقه: 13 سال

سعید ورشاویان

مدیر امور مالی

کارشناسی ارشد حسابداری
32569306 (081) – داخلی 111
s.varshavian@hstp.ir
سابقه: 12 سال

محمد جمشیدی

مدیر مرکز رشد شهرستان همدان

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
325669333 (081)
m.jamshidi@hstp.ir
سابقه: 16 سال

امین عباسی

رئیس اداره حراست

کارشناسی مدیریت دولتی
32569306 (081) – 101
a.abbasi@hstp.ir
سابقه: 19 سال

فاطمه پیری

مدیر مرکز رشد شهرستان لالجین

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
32569306 (081) – 122
f.piri@hstp.ir
سابقه: 15 سال

یوسف الله کرمی

رئیس امور اداری و پشتیبانی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
32569306 (081) – داخلی 117
u.karami@hstp.ir
سابقه: 14 سال

کبری شایگانی

رئیس اداره بازاریابی و ارتباطات فناوری

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
32569306 (081) – داخلی 124
k.shayegani@hstp.ir
سابقه: 15 سال

مجتبی محمدی سحر

رئیس اداره خدمات فنی و تخصصی

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
32569306 (081) – داخلی 126
m.mohammadi@hstp.ir
سابقه: 13 سال