فرم اعلام نیاز واحدها و موسسات فناور به تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1402

نکته: این اطلاعات صرفاً جهت برآورد اولیه نیاز واحدها و موسسات فناور به تسهیلات بند الف تبصره 18 سال 1402 جمع آوری می‌گردد و پرداخت این تسهیلات پس از تامین اعتبار، ثبت نام متقاضیان در سامانه مربوطه، بررسی، تصویب و سایر مراحل اداری مرتبط صورت خواهد پذیرفت.

جدا کننده بخش

جدا کننده بخش

مبلغ تسهیلات مورد نیاز