واحدهای فناور فعال در حوزه شیمی، مواد و نانو (مستقر در دوره رشد)