واحدهای فناور فعال در حوزه برق، الکترونیک و مخابرات (مستقر در دوره پیش رشد)