واحدهای فناور فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مستقر در دوره پیش رشد)