logo-mark-2

خدمات و حمایت ها …

استقرار

با هدف تامین محل استقرار و ایجاد زیرساخت های فیزیکی مناسب برای واحدهای فناور و دانش بنیان و در راستای حمایت از فعالیت آنها در فرآیند تبدیل ایده به محصول، فضاهای اداری و کارگاهی در پارک علم و فناوری همدان احداث شده است. واحدهای فناور می‌توانند در چارچوب قوانین و ضوابط در فضاهای زیر مستقر شوند.

 • سایت اصلی پارک علم و فناوری همدان
 • ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ملایر
 • ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رزن
 • ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان لالجین
 • ساختمان مرکز نوآوری شهرستان نهاوند
 • ساختمان مرکز نوآوری شهرستان اسدآباد
logo-mark-2

لیست فعالیتهایی که قبل از استقرار باید انجام گردد:

هر طرح فناور قبل از استقرار در مرکز رشد لازم است که نسبت به تکمیل و ارائه فرمهای ذیل اقدام نماید.

 • مراجعه به مرکز رشد پذیرش شده مطابق با مصوبات شورای مرکز رشد و ارائه نامه پذیرش طرح.
 • ارائه کپی مدارک و یا فایل اسکن مدارک ثبت شرکت، مدرک تحصیلی، کپی کارت ملی و شناسنامه اعضاء به همراه یک قطعه عکس
 • ارائه لوگوی شرکت
 • ارائه فیلم یا عکس از نمونه محصول
 • ارائه کپی و یا فایل اسکن مدارک ثبت اختراع و جواز تاسیس در صورت وجود
 • تکمیل فرم لیست اعضاء
 • تکمیل فرم ثبت کارکنان واحدهای مستقر در سامانه حضور و غیاب پارک
 • تکمیل فرم رصد
 • تهیه سفته سی میلیون ریالی به منظور تضمین استقرار
 • ارائه گواهینامه عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد در صورت نیاز