رئیس پارک علم و فناوری استان همدان و دبیر ستاد اقتصاد دانش بنیان استان خبرداد

استان همدان رتبه نخست در اجرای برنامه های اقتصاد دانش بنیان کشور را کسب کرد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان همدان، «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» به عنوان شعار سال ۱۴۰۱ که محور برنامه های پارک قرار گرفت با اقدامات شبانه روزی ستاد اقتصاد دانش بنیان و در صدر آنان دبیرخانه ستاد باعث این موفقیت برای استان گردید.

“تولید دانش‌بنیان” تولیدی است که نتیجه آن بهره‌گیری از فناوری و کاربرد نوآوری است و ازجمله اهداف آن، افزایش کیفی تولید محصول و ایجاد افق های جدید توسعه و اهداف کلان اقتصادی نظیر رشد و توسعه اقتصادی، امنیت اقتصادی، استقلال اقتصادی، کارایی، بهره وری، عدالت اقتصادی و ارتقای سطح دانش و علم را موجب خواهد شد.

استان همدان با توجه به نامگذاری سال 1401 توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان”تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین” توانست به این شعار جامه عمل بپوشاند و رتبه نخست در اجرای فعالیت های اقتصاد دانش بنیان کشور را از آن خود کند.

. دکتر مجید کزازی رئیس پارک علم و فناوری استان همدان و دبیر ستاد اقتصاد دانش بنیان استان گفت: استان همدان در ارزیابی وزارت کشور از عملکرد استان‌ها در سال ۱۴۰۱ با عنوان تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد.

مجید کزازی اظهار داشت: توجه اصلی و عـزم جـدی پارک علم و فناوری استان همدان در اجـرای منویـات مقـام معظـم رهبـری بـر ضـرورت اجـرای فرمـان سـال 1401 و بـا ارزیابی هایی که بر اساس شاخص‌های تعیین شده هشت گانه شامل تشـکیل سـتاد و جلسـات، تدوین برنامه، ارائه گزارشـ‌های دوره ای پیشـرفت شـعار سـال، ابلاغ مأموریتهای دانشـگاهها، پارکهـای علـم و فنـاوری، کارآفرینـان و نخبـگان و انجـام اقدامـات تسـهیل گـری با انجام اقدامات درخور تحسین عملکرد مناسبی را ثبت نموده و با کسب 89 امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز این ارزیابی، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: رییس ستاد اقتصاد دانش بنیان استان دکتر قاسمی فرزاد استاندار مدبر همدان و دبیری ستادتوسـعه اقتصاددانش‌بنیان در استان همدان مشابه بسیاری از استان ها به پارک علـم و فنـاوری استان محول شد که این دبیرخانه در3 اسـتان بـا محوریـت دانشـگاهها و در 6 اسـتان بـا سـایر مـوارد ازجملـه مشـاور اسـتاندار ، شـهرکهای علمـی تحقیقاتـی و ســازمان مدیریــت برنامه ریــزی اســتان محول و تشکیل شده بود.

کزازی خاطرنشان کرد:‌ در جدول امتیازات و گروه بندی استان‌ها در اجرای شعار سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین استان همدان با مجموع 89 امتیاز در گروه اول جدول امتیازات استان‌ها قرار گرفته است.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان گفت: افزایــش تعــداد شــرکتهای دانــش بنیــان اســتان از 54 بــه 70 شــرکت و تعــداد واحدهــای فنــاور از 234 واحـد بـه 300 واحـد در پارک از اهم اقدامات شاخص ها بوده است.

این مقام مسئول بیان داشت: ارائه تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان به میزان 250 میلیارد تومان در قالب 86 طرح ارائه شده، ، رصد و پایش کلیه اقدامات و فعالیتهای دستگاهها در حوزه اقتصاد دانش بنیان به صورت مستمر، راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی در استان و تصویب پردیس نوآوری و فناوری دانشگاه بوعلی سینا، تعیین ماموریت های محوری دانشگاه ها از جمله اقدامات شاخصی بود که استان همدان در بخش اقتصاد دانش بنیان رتبه نخست را کسب کرد.

دکتر کزازی با بیان اینکه در ابتدا تدوین ساختار ستاد و نیز کمیته های ذیل آن مشخص و برنامه کاری، فرمت گزارشات و خروجی جلسات تبیین گردید افزود : جلسات ستاد و کمیته های ذیل آن و جلسات شورای راهبری تحقق شعار سال، همچنین به تبع آن تنظیم دعوتنامه ها و نیز دستور جلسات و صورتجلسات ستاد اقتصاد دانش بنیان در دبیرخانه های استانی با جدیت انجام شده است.

دبیرستاد اقتصاد دانش بنیان استان عنوان کرد: اغلب فعالیت های ستاد اقتصاد دانش بنیان استان با محوریت دبیرخانه و پارک و حمایت های ارزنده معاونان استانداری و دانشگاهها و دستگاهای اجرایی استان انجام گرفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!