برگزاری پنجمین شورای مركز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال 1401

پنجمین شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال 1401 به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان، به ریاست دکتر کزازی رئیس پارک و با حضور سایر اعضاء شورا در روز چهارشنبه مورخ 26 مرداد ماه در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید

در این جلسه درخواست 5 طرح فناورانه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس از ارزیابی و بررسی های انجام شده، با رای و نظر اعضاء شورا، مقرر گردید که 3 طرح در مقطع پیش رشد و 1 طرح در مقطع رشد موافقت گردید و در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان پذیرش شدند و همچنن یکی ازواحدهای فناور مستقر نیز درخواست افزودن محصول را داشت که مورد تایید و تصویب اعضاء قرار گرفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!