پنجمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال ۱۳۹۹ برگزار گردید.

 

پنجمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال ۱۳۹۹ به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان با حضور اعضاء شورا در روز سه شنبه مورخ 14 مرداد ماه در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.

در این جلسه در خواست پذیرش 4 واحد فناور، در خصوص استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس ارزیابی و بررسی های انجام شده، با پذیرش 3 واحد، در آن مرکز رشد موافقت گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!